A sofőrszolgáltatás megrendelésével a www.famousdriver.hu weboldal alapján a jelen ÁSZF szerinti jogviszony jön létre az Üzemeltető és a Megrendelő között. Megrendelő a megrendeléssel elfogadja az ÁSZF-et.
Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza, mely itt érhető el. A szolgáltatás megrendelésével a jelen ÁSZF szerinti személyfuvarozási szerződés jön létre a Megrendelő és az Üzemeltető között. A www.famousdriver.hu weboldal használatával és a megrendeléssel a Megrendelő elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket. A sofőrszolgálat működésével, megrendelési, teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alul megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk! A www.famousdriver.hu weboldalon nem lehet a szolgáltatást megrendelni, hanem a weboldalon megjelölt telefonszámon történhet a megrendelés leadása (név, felvételi cím, telefonszám, autótípus, esetleg rendszám) adatok megadásával.
A weboldal üzemeltetőjével kapcsolatos információk:
Üzemeltető cégneve: Famous Driver
Dósa Milán egyéni vállakozó
EV szám: 53589770
Nyilvántartásba vevő hatóság: belügyminisztérium
Nyilvántartásba történő felvétel napja: 2019. 04. 18.
Statisztikai számjel: 69721197-4941-231-12
Adószám: 69721197-1-32
Kapcsolattartó: Dósa Milán
Székhely: 2617 Alsópetény, Petőfi Sándor u. 18.
Postázási cím: ua.
Telefonszám: 06 30 988 2949
E-mail: info@famousdriver.hu
Weboldal domain: www.famousdriver.hu
Szerződés nyelve: magyar, amelyet az Üzemeltető nem iktat
A tárhely szolgáltatójával kapcsolatos információk: Neve: AB Plusz Bt.
Székhelye: 2049 Diósd IV. Béla király utca 48. E-mail címe: abplusz@abplusz.hu
A megrendelések feldolgozása munkanapokon/hétvégén történik: 18-06 óra között.
Szolgáltatás
A sofőrszolgálat keretében az Üzemeltető az általa alkalmazott vagy közreműködőként igénybe vett sofőrrel a Megrendelőt saját autójával együtt egy a Megrendelő által megadott tetszőleges helyről a szintén általa megjelölt címre/címekre eljuttatja szállítási díj ellenében. Az Üzemeltető vállalja, hogy Budapest területén 60 percen belül, országosan 4 órán belül megérkezik a Megrendelő által megjelölt indulási címre. Megrendelés, szerződés létrejötte: a.)A www.famousdriver.hu oldalon

megtalálható az a telefonszám, amelynek felhívásával megrendelheti a sofőrszolgáltatást. A telefonhívást a diszpécserünk fogadja. A megrendeléshez a következő adatokat szükséges megadni: (név, cím, ahol az autót fel lehet venni, telefonszám, autótípus, esetleg rendszám a könnyebb azonosíthatóság érdekében). Az Üzemeltető a Megrendelővel való kapcsolat felvételekor tájékoztatja Megrendelőt a sofőr megérkezésének várható idejéről. A megrendelő a kért érkezést megelőző 30. percig módosíthatja, lemondhatja a megrendelést. A személyszállítási szerződés szóban/illetve a szolgáltatás igénybevételére utaló magatartással jön létre az Üzemeltető szóbeli visszaigazolása alapján. Megrendelőnek minősül az a személy, aki saját maga részére, vagy az a harmadik személy is, aki a Megrendelő megbízása alapján a sofőrszolgálati tevékenységet az Üzemeltetőtől megrendelte. Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket. Üzemeltető és a Megrendelő közötti szerződés a szolgáltatás teljesítésével megszűnik. Árak, fizetési mód: Az Üzemeltetőt a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért a www.mentasofor.hu weboldalon közzétett ártarifák szerinti díjazás illeti meg. A díj az ÁFÁ-t tartalmazza. A Megrendelő a célállomásra érkezéskor köteles készpénzben megfizetni a szállítási díjat, melyről az Üzemeltető/sofőr számlát vagy nyugtát állít ki. Az Üzemeltető fenntartja az árváltoztatás jogát azzal, hogy az árváltozásról a – szolgáltatás teljesítése életet, testi épséget és egészséget, valamint környezetet, illetve vagyonbiztonságot sérthet vagy veszélyeztethet, (pl.:Megrendelő, vagy Megrendelő gépjárművében utazó egyéb személy olyan egészségi állapotban van, amely veszélyhelyzetet idézhet elő a sofőrre, a Megrendelőre, a gépjárműre, vagy harmadik személy részére, vagy a Megrendelő, vagy utastársa olyan magatartást tanúsít, amely veszélyezteti a közlekedés biztonságát, a személyek épségét) – a gépjármű olyan műszaki vagy fizikai állapotban van, amely veszélyt jelenthet. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az alább felsorolt
esetekben: · Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.famousdriver.hu weboldal akadálytalan működését. · Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. · Vis major esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. . A Megrendelő felelősséget vállal a személygépjármű műszaki állapota miatt a személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, az Üzemeltető vagyontárgyaiban, eszközeiben és más vagyontárgyakban okozott károkért. A Megrendelő jogérvényesítési lehetőségei A Megrendelő jogosult valamennyi, a jelen ÁSZF hatálya tartozó jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő panaszát az Üzemeltetőnek írásban vagy szóban bejelenteni.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon/hétvégén 18-06 óráig Telefon: +36206180242
E-mail cím: info@famousdriver.hu
Szóbeli panasztétel. Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és a lehetőségek szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz intézésével a Megrendelő nem elégedett, akkor az Üzemeltető írásos jegyzőkönyvet készít, melyet a Megrendelő által megadott e-mail címre továbbít a Megrendelőnek. Ezt követően a panasz írásos panasznak minősül.
Írásbeli panasztétel. Az írásban érkezett panaszokat az Üzemeltető köteles harminc napon belül írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. A panasz ügyintézésével kapcsolatos további szabályokat a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben a Megrendelő és az Üzemeltető között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Ha panasszal kíván élni online megrendelt szolgáltatással kapcsolatban, az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja panaszát a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon keresztül.
Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Az Üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Fogyasztó panasza esetén a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat: A Budapesti Békéltető Testület székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a hatályos magyar jogszabályok szerint. Egyéb rendelkezések A www.mentasofor.hu weboldal megtekintésével, és a szolgáltatás megrendelésével a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, és azokat elfogadta. A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződésre a magyar jog az irányadó. Etikai kódexet nem fogadott el magára nézve kötelezőnek az Üzemeltető. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.